De Lies-Eck

iwwert 3500 Medien an de Sproochen Däitsch (Majoritéit), Lëtzebuergesch, Franséisch a Portugiesésch, et kënne gewënscht Bicher a Medien a baal alle Sproochen ugeschaffe ginn, ‚Liescafé‘, Themenowender, Medieberodung, Schwéierpunkter: Inklusioun, Integratioun, Interkulturalitéit, Interreligiositéit a Spiritualitéit, ‚Lieskreeser‘, Inszenéiere vu Bicher fir Kanner, Lies- a Sproochesensibiliséierung, Liewenshëllef,  Koopératioun mam Rëmelenger Maison Relais an dem Projet ‘Dys-correct’ vun der Caritas (testing Legasthenie an Dyskalkulie)

Porte Ouverte den Donneschdeg, den 08. Mee, 14.00 – 18.00 h

PORTE OUVERTE

Bibliothèque “ De Lies-Eck “ à Rumelange

Jeudi, le 08 mai 2014, 14.00 – 18.00 h,

57, rue Batty Weber, entrée à côté

Présentation de la bibliothèque, explication du concept, atelier de lecture avec des jeunes, atelier avec des poèmes des personnes agées, cafés & tartes, lancement du site web de la bibliothèque

Infos: M. Karsten Steil-Wilke, coopérateur pastoral, tél: 26561311, Mail: karstensteil@gmx.net

Flyer

Flyer_PORTE OUVERTE_Bibliothéik

De Lies-Eck

…iwwert 3500 Medien an de Sproochen Däitsch (Majoritéit), Lëtzebuergesch, Franséisch a Portugiesésch, et kënne gewënscht Bicher a Medien a baal alle Sproochen ugeschaffe ginn, ‚Liescafé‘, Themenowender, Medieberodung, Schwéierpunkter: Inklusioun, Integratioun, Interkulturalitéit, Interreligiositéit a Spiritualitéit, ‚Lieskreeser‘, Inszenéiere vu Bicher fir Kanner, Lies- a Sproochesensibiliséierung, Liewenshëllef,  Billerausstellungen, Projet: ‘E-Léining‘, Aktivitéiten ronderëm d’ Medien, Bicher- a Medienmaart (e Mol pro Joer), Koopératioun mam Rëmelenger Maison Relais an dem Projet ‘Dys-correct’ vun der Caritas (testing Legasthenie an Dyskalkulie) an …